فهرست
بایگانی

پرسش و پاسخ

فرایند تاسیس یک واحد فناور

فرایند تاسیس یک واحد فناور

فرایند عملیاتی تاسیس یک واحد فناور و تجاری سازی محصولات و خدمات آن
۲۱ , اردیبهشت , ۱۳۹۸ /8 /18